47-01

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน

ปฐมวัยพีระยา  นาวิน
จำนวน 10 ศูนย์  9  จังหวัด

ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ
จนถึงปัจจุบัน วันที่ 31  ธันวาคม 2557

รวมทั้งสิ้น   372,185,327.40  บาท
(สามร้อยเจ็ดสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์)

 

  • โรงเรียนพีระยา นาวิน ศูนย์พหลโยธิน 47
  • ศูนย์อยุธยา
  • ศูนย์ธาตุทอง
  • ศูนย์กาญจนบุรี
  • ศูนย์เลย
  • ศูนย์ลำปาง
  • ศูนย์ศรีสะเกษ
  • ศูนย์ขอนแก่น
  • ศูนย์ ปัตตานี
  • ศูนย์สกลนคร