พระกรุณาธิคุณ เสด็จฯ ทรงเยี่ยมมูลนิธิฯ

DSC02131
DSC02071

เมื่อวันที่ 23  พฤษจิกายน พ.ศ. 2547
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชม และทอดพระเนตรงานการผลิตของเล่น  และ สื่อการสอน

On November 23,2004 HRH Princess Kalaya,the Princess Sister kindly

visited to sight the toys and teaching-learning medias production of Pierra Navin School


pn002


DSC02683

IMG_3068

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  พีระยานุเคราะห์ 3
เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ซึ่งพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ  โดยท่านประธานศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ  มงคลนาวิน
ได้จัดสร้างถวายในวโรกาสทรงครองราชย์ ครบปีที่ 50  ณ  บ้านสร่าง  หมู่ที่ 10  ตำบลหนองแดง  อำเภอแม่ริม  จังหวัดน่าน
เมื่อวันที่  6  มกราคม  พ.ศ.  2549

ในโอกาสนี้ ตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่  ของพีระยานุเคราะห์มูลนิธิฯ  ได้ร่วมถวายการต้อนรับพร้อมคณะครู และนักเรียน
ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  พีระยานุเคราะห์ 3  รวมทั้งได้ถวายชุดนักเรียน , สื่อการเรียนการสอน และของเล่น
ที่มูลนิธิฯ  ได้ผลิตขึ้นเองแก่พระองค์ท่าน  เพื่อมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ  ที่ขาดแคลนต่อไป

pn002


DSC04466 DSC04478 ทูลกระหม่อม DSC04515

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชม และทอดพระเนตร งานการผลิตของเล่น และสื่อการสอน
On March 17,2006HRH Princess Srirasmi,the Royal Consort kindly
visited to sight the toys and teaching-learning medias production of Pierra Navin School
pn001