IMG_1885

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   Self Assessment Report  ( SAR )
ประจำปีการศึกษา  2554

แบบมาตรฐานปี 2554

——————————————————————————————————————

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   Self Assessment Report  ( SAR )
ประจำปีการศึกษา  2555
SAR_2555 คำนำ

SAR-2555 บทที่ 2
SAR -2555 บทที่ 3
SAR-2555 บทที่ 4
SAR-2555 บทที่ 5

——————————————————————————————————————

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   Self Assessment Report  ( SAR )
ประจำปีการศึกษา  2557
ระดับอนุบาล
SAR_57 บบที่ 1
SAR-57 บทที่ 2 อนุบาล
SAR-57 ภาคผนวก
กรรมการบริหารร.ร.

ระดับปฐมศึกษา
กรรมการบริหารร.ร.
SAR_57 คำนำประถม
SAR_57 บบที่ 1
SAR ปี 57 บทที่ 2 ประถม
SAR-57 ภาคผนวก

——————————————————————————————————————

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   Self Assessment Report  ( SAR )
ประจำปีการศึกษา  2558
SAR ร.ร. 58 ปก
SAR ร.ร. 58 บทที่ 1
SAR ร.ร. 58 บทที่ 2
SAR ร.ร. 58 บทที่ 3
SAR ร.ร. 58 บทที่ 4

——————————————————————————————————————


ลการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนพีระยา นาวิน

line