วังสระปทุม

พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ

ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยา นาวิน

 

พีระยา นาวิน            มุ่งพัฒนา

ถ่ายทอดวิชา           ได้มาตรฐาน

สร้างเด็กไทย           ให้สมบูรณ์กายใจ

มีความรู้คู่คุณธรรม   ดำรงชีวิตอย่างปกติสุข

ข่าวล่าสุด